Top - PukiWiki

九大数理利用者用Wiki

(2007/02/01より)

mathjax は簡単

半分は $\frac{1}{2}$ です.

半分は $\frac{1}{2}$ です.

解の公式は $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ です.

解の公式は $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ です.

(cf. http://www.mathjax.org/ )

mimetexプラグイン

mimetexプラグインでTeX形式で記述した数式をWebで表示出来ます.

(cf. http://www.forkosh.com/mimetex.html )

例えば, &mimetex("\frac{1}{2} \sin\theta < \pi"); ,  &mimetex("\int_{1}^{3} x dx"); ,  &mimetex("x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}"); などが出来ます.

#mimetex("\Large\begin{array}{rccclBCB}&f&\longr[75]^{\alpha:{\normalsize f\rightar~g}}&g\\\large\gamma&\longd[50]&&\longd[50]&\large\gamma\\&u&\longr[75]_\beta&v\end{array}");

#mimetex("\Large\left.\begin{eqnarray}x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z\end{eqnarray}\right\}");

#mimetex("\Large\overbrace{a,...,a}^{\text{k a^,s}},\underbrace{b,...,b}_{\text{l b^,s}}\hspace{10}\large\underbrace{\overbrace{a...a}^{\text{k a^,s}}, \overbrace{b...b}^{\text{l b^,s}}}_{\text{k+l elements}}");

その他

リンク


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-05-12 (火) 19:34:45